M12

M12 PVC Hexagon BoltsModel- Item Name Manufacturer Price
PVCB1270

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 70mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.98/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-70
$49.00

Add:

PVCB1265

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 65mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.98/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-65
$49.00

Add:

PVCB1260

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 60mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.98/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-60
$49.00

Add:

PVCB1255

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 55mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.98/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-55
$49.00

Add:

PVCB1250

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 50mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.94/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-50
$47.00

Add:

PVCB1245

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 45mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.90/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-45
$45.00

Add:

PVCB1240

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 40mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.86/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-40
$43.00

Add:

PVCB1235

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 35mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.86/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-35
$43.00

Add:

PVCB1230

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 30mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.86/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-30
$43.00

Add:

PVCB1225

PVC Hexagon Head Bolts M12 - Length 25mm (50pcs)

50pcs/bag @$0.86/piece Pitch: 1.75mm B x H: 19mm x 8mm CHEMIS Part#: PVC/BT M12-25
$43.00

Add:
Copyright © 2002 - 2024 Solid Spot (NBK America)