M6

M6 PVC Hexagon BoltsModel+ Item Name Manufacturer Price
PVCB610

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 10mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.32/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-10
$32.00

Add:

PVCB612

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 12mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.34/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-12
$34.00

Add:

PVCB615

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 15mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.40/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-15
$40.00

Add:

PVCB616

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 16mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.50/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-16
$50.00

Add:

PVCB620

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 20mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.55/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-20
$55.00

Add:

PVCB625

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 25mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.60/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-25
$60.00

Add:

PVCB630

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 30mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.60/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-30
$60.00

Add:

PVCB635

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 35mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.60/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-35
$60.00

Add:

PVCB640

PVC Hexagon Head Bolts M6 - Length 40mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.62/piece Pitch: 1.0mm B x H: 10mm x 4.0mm CHEMIS Part#: PVC/BT M6-40
$62.00

Add:
Copyright © 2002 - 2024 Solid Spot (NBK America)