M5

M5 PVC Hexagon BoltsModel Item Name- Manufacturer Price
PVCB510

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 10mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.23/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-10
$23.00

Add:

PVCB512

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 12mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.29/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-12
$29.00

Add:

PVCB515

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 15mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.37/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-15
$37.00

Add:

PVCB520

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 20mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.41/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-20
$41.00

Add:

PVCB525

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 25mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.47/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-25
$47.00

Add:

PVCB530

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 30mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.50/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-30
$50.00

Add:

PVCB535

PVC Hexagon Head Bolts M5 - Length 35mm (100pcs)

100pcs/bag @$0.60/piece Pitch: 0.8mm B x H: 8mm x 3.5mm CHEMIS Part#: PVC/BT M5-35
$60.00

Add:
Copyright © 2002 - 2023 Solid Spot (NBK America)